Missie en visie

Christelijke geloofsgemeenschap ‘De Magneet’
en haar missie

Als Bijbelgetrouwe geloofsgemeenschap  ligt onze identiteit in de God van Abraham, Izaäk en Jakob en Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest onze Trooster.

Wij beschouwen de Bijbel als de leidraad in ons leven. Het Oude Testament is een vooruitwijzing naar het Nieuwe Testament, waarin Jezus centraal staat. Jezus wijst ons de weg, die wij moeten  gaan in ons dagelijks leven en is zelf de Weg om tot de Vader te komen.

Wat de inhoud van de Bijbel, vooral van het Oude Testament, betreft, hebben wij best onze vragen, waarop wij geen pasklaar antwoord hebben. Dit weerhoudt ons echter  niet om de Bijbel als het Woord van God te beschouwen, geïnspireerd door de Heilige Geest.

Wij willen de God van Israël, de Schepper van hemel en aarde, liefhebben en dienen. Hij is onze Hemelse Vader, die ons beschermt en geleidt.

Wij beschouwen alle mensen als schepselen van God. Wij stellen ons als christenen niet boven niet-gelovigen, maar willen wel laten zien aan anderen, dat wij vol zijn van Zijn liefde. Wij zien al onze medechristenen als kinderen van één Vader. Ook de mede-gelovigen in Maasland beschouwen wij als onze broeders en zusters. We hebben respect voor hen en erkennen, dat alle christenen hun geloof op hun eigen wijze willen beleven.

Als Christusgerichte (Christo-centrische) gemeente geloven wij, dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van God is en dat Hij ons heeft verlost met Zijn kostbaar bloed. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Buiten Hem om is er geen andere weg tot het Vaderhart van God en tot vergeving van onze zonden.

Wij verwachten van voorgangers een Christo-centrische visie en prediking  en kiezen hen daarop uit.

 Wij geloven in het werk en de kracht van de Heilige Geest, die ons helpt in het verstaan van de Bijbel en de weg die wij met God mogen gaan in ons dagelijks leven. De  vruchten, gaven en bedieningen van de Geest zijn voor ons een realiteit.

Ieder gemeentelid heeft zijn eigen persoonlijke gaven en talenten van God ontvangen. Deze gaven en talenten mag hij in de gemeente gebruiken. Als wij gericht mensen uitnodigen om deze gaven en talenten in te zetten bij het werk in de gemeente, zullen zij dit zelf in gebed bij God brengen om leiding te vragen.

Voor de verkondiging gaat onze Pastoraal Werker één keer per maand voor, terwijl we voor de overige zondagen externe sprekers of predikanten uitnodigen. De sacramenten worden bediend door de voorganger.

Wij verwachten de terugkomst van de Here Jezus en letten op de tekenen van de tijd.

Als gemeente geloven we in de wederkomst van Jezus. We zijn niet bang voor die toekomst, maar zijn ons bewust dat we een hoopvolle toekomst tegemoet gaan. Over dit thema wordt in de samenkomsten gepreekt, gezongen en gebeden en door de week gesproken in de bijbelkringen.

De Bijbel fungeert als leidraad voor de gemeente en ons persoonlijk (geloofs)- leven. Zij is voor ons het Woord van God, geïnspireerd door het werk van Gods Geest. De Bijbel is de bron waaruit we bemoediging, geloof, kracht, troost en verwachting mogen putten.

De inhoud van de Bijbel staat niet alleen op zondag centraal, maar is door de week onderwerp van gesprek in onze bijbelgespreksgroepen, catechesegroep, tienerclub, gebedskring en Alpha-cursus.

Tijdens de samenkomst hebben de kinderen hun eigen samenkomst, waarin vaak het thema van de prediking op een begrijpelijke manier wordt behandeld.

Regelmatig worden er kinder(knutsel)middagen georganiseerd, waarvoor  alle kinderen uit Maasland worden uitgenodigd. Op deze middagen komt naast het knutselen ook de Bijbel aan bod.

Om wat God ons gegeven heeft in Jezus Christus, komen wij elke zondag samen om Hem te loven en te aanbidden.  Wij willen zijn Vaderhart en liefde beter leren kennen door Zijn Woord. Wij geloven in het ambt van alle gelovigen, zodat een ieder haar of zijn bijdrage kan leveren.

We zijn een democratische gemeente, waarin de leden inspraak hebben over allerlei onderwerpen. Bij belangrijke besluiten wordt de stem van de gemeente gehoord en is mede leidraad bij het nemen van besluiten.  Benoemingen (bv. van Pastoraal Werker) moeten zeer breed worden gedragen.

 Het gebed heeft voor ons veel waarde zowel voor de gemeente als voor ons persoonlijk leven. Het is onze levenslijn in onze relatie met Hem. Dat wordt tijdens onze eredienst zichtbaar o.a. in de aanwezigheid van een gebedsteam.

Maar ook de onderlinge relaties binnen de gemeente zijn van wezenlijk belang om elkaar te helpen, te ondersteunen en te bemoedigen, vooral in tijden van eenzaamheid, verdriet en pijn.

Onze gemeente kenmerkt zich door: veel aandacht voor elkaar; omzien naar elkaar; tijd voor ontmoeting na de samenkomst; bidden voor elkaar (gebedsteam); elkaar ondersteunen; gemeenschapsgevoel.

Wat het gemeentemodel betreft, streven wij er allereerst naar om een ‘gemeente aan de Bron’ te zijn. Daarnaast willen we een pastorale, gastvrije, missionaire en dienende  gemeente zijn, die zich richt op alle leeftijdsgroepen. Ook willen we een gemeente zijn voor het dorp.

Wij zullen het geloof nooit met ons volle verstand kunnen bevatten. Het geloof is een uiting van Zijn genade, een uniek en liefdevol gebaar naar de mens die in een gebroken wereld leeft.

Als gemeenteleden willen we elkaar bemoedigen in het geloof en geloven, dat de Heilige Geest in ons werkt en ons leidt.

 Het hoofd van de gemeente is Jezus Christus. Met Hem zijn wij één en weten wij ons verbonden met al onze geloofsgenoten over de hele wereld.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze lijdende medemens wereldwijd. De tweede collecte heeft altijd een diaconaal doel. Daarbij zijn ook kleinschalige doelen, waarbij dorpsgenoten betrokken zijn. Daarnaast collecteren we voor de projecten van Kerk in Actie.

Naast het geven van geld worden we ook regelmatig geïnformeerd over de projecten, waarvoor gecollecteerd wordt.

Wij beschouwen de sacramenten ‘doop’ en ‘avondmaal’ als tekenen om ons geloof gestalte te geven.

Als ouders vanuit hun hart het verlangen hebben hun kindje te laten dopen, volgt er een doopgesprek en vindt de doop plaats in de samenkomst. Wij staan ook open voor volwassendoop.

Het Heilig Avondmaal wordt een aantal keren per jaar gevierd. Ook kinderen mogen aan het avondmaal. Zij krijgen in hun eigen samenkomst uitleg over de betekenis ervan.

Het Avondmaal heeft voor ons de volgende betekenis:

  1. gedenken en herdenken, dat wij mogen leven door het offer van Christus.
  2. dat wij samen met anderen deel hebben aan de verzoening door Christus en wij zo één zijn met elkaar

 

 

Christelijke geloofsgemeenschap ‘De Magneet’
en haar visie

 

Als lokale geloofsgemeenschap komen wij op zondag bij elkaar. Hierbij dienen de principes van de eerste gemeenten als leidraad. In die tijd stonden ze bekend om hun liefde, eenheid, zorg en betrokkenheid voor elkaar en hun medemens.

Wij komen niet alleen bij elkaar om God te loven, te prijzen en te aanbidden. Wij komen ook bijeen om ons geloof op te bouwen en te versterken door een heldere Bijbelse boodschap. Deze boodschap willen wij delen van hart tot hart.

Zowel op zondag als doordeweeks delen wij het leven van alledag met elkaar, onder andere in de momenten van blijdschap, moeite, pijn, vragen en verdriet. Als gemeente willen wij naar elkaar omzien, elkaar bemoedigen en elkaar op een praktische wijze helpen en ondersteunen.

Het is daarbij ons verlangen om een zorgzame en missionaire geloofsgemeenschap te zijn voor alle leeftijden, waarbij begrippen als openheid en transparantie van belang zijn. Zo willen wij zorgzaam en gastvrij zijn voor elkaar, maar ook voor onze buren, vrienden en bekenden, familie en de mensen in onze omgeving. 

Vanuit deze twee invalshoeken, zorgzaam en missionair, hebben wij zowel oog voor de gebrokenheid van deze wereld als haar impact op het dagelijks leven.

Het is daarom van belang dat de gemeente goed en verantwoord geestelijk voedsel geeft door prediking, toerusting en gespreksgroepen, zoals een Alpha-cursus en een Bijbelstudie-groep. Maar ook door activiteiten voor kinderen en jongeren.

Op die manier kan de gemeente groeien in geloof en wijzelf opgroeien tot volwassen christenen om anderen tot steun te zijn. Na de officiële start van onze Prot. Gemeente ‘De Magneet’ in maart 2018 is de Kerkenraad samen met de gemeente gestart met het ontwikkelen van activiteiten m.b.t. onze missionaire opdracht.

Het is ons streven een aantrekkelijke geloofsgemeenschap te zijn voor alle Maaslanders.