ANBI

De Protestantse Gemeente van bijzondere aard “De Magneet” (hierna te noemen “De Magneet”) in Maasland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op “De Magneet”.

Samenstelling bestuur
De leiding van “De Magneet” ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 3 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (ordinatie 11.art. 3)

Beloningsbeleid
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Hierbij verklaar ik, Peet van Driel, dat

  • het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad deze jaarrekening 2020 hebben opgesteld conform de geldende richtlijnen voor begroting en jaarverslaggeving, zoals die door het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken zijn vastgesteld;
  • deze jaarrekening 2020 een getrouwe, volledige en correcte weergave is van de door het College van Kerkrentmeesters goedgekeurde en door de Kerkenraad vastgestelde jaarrekening;
  • ik door het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad gemachtigd ben om deze jaarrekening 2020 namens hen in te dienen;
  • de in het kader van de ANBI-regeling verplichte financiële gegevens vóór 1 juli 2021 gepubliceerd zijn of worden op de ANBI-pagina van het College van Kerkrentmeesters. Deze financiële gegevens omvatten een verkorte staat van baten en lasten en een overzicht van voorgenomen bestedingen (begroting), volgens het voorgeschreven model.

Akkoord voor het doorsturen van gegevens voor de aangifte voor het quotum 2022.
Hierdoor wordt de quotumaangifte automatisch afgehandeld en is geen verdere actie van het college van kerkrentmeesters nodig.

 

“De Magneet” in Maasland is in 2018 officieel gestart als PKN gemeente.

ANBI-publicatie 2022 College van Kerkrentmeesters
RSIN – nummer CVK (College van Kerkrentmeesters) (ANBI identificatienummer):  8255 88 273  
Bankrekeningnummer kerkrentmeesters: NL98 INGB 0006882734 t.n.v. Prot.G. “De Magneet” in Maasland.

 

De voorloper van de Protestantse Gemeente “De Magneet” was de vereniging “Protestants Christelijke Geloofsgemeenschap De Magneet”.
Deze vereniging heeft ook de ANBI status gekregen: RSIN – nummer  (ANBI identificatienummer):  8550 15 640  

DIACONIE

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van “De Magneet”.

Samenstelling bestuur
Het College van Diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

RSIN – nummer CVD (College van Diakenen) (ANBI identificatienummer):  8255 88 285

Bankrekeningnummer diaconie: NL04 INGB 0006883068 t.n.v. Diaconie Prot.G. “De Magneet” in Maasland.

De begroting 2023 vindt u hier.