Beleidsplan

1.    Actueel Beleid.
Het beleid is erop gericht om de Missie en Visie te realiseren. Daartoe maken wij in brede kring bekend, wie we zijn en wat we doen. De geloofsgemeenschap staat open voor iedereen, die de Missie en Visie van de Magneetgroep kan onderschrijven.
Daarnaast trachten we de Missie en Visie te bereiken d.m.v. de activiteiten, zoals genoemd in de Activiteitenkalender.
Voorts zijn we voornemens om in de loop van 2016 een Pastoraal werker aan te stellen. In 2017 zullen wij plannen ontwikkelen om een eigen gebouw te betrekken.

2.    Hoe bereiken wij ons doel?
Wij houden wekelijks op zon- en feestdagen een samenkomst in de aula van de Scholengemeenschap LENTIZ aan de Commandeurskade 22 te Maasland. Voor de samenkomsten nodigen wij sprekers uit uit de regio. De samenkomsten worden aangekondigd in het gemeentelijk weekblad “De Schakel Midden-Delfland” en via mailing. Daarnaast zijn er bijéénkomsten door de week bij bezoekers/leden thuis, zoals: bijbelkringen, Alpha-cursus, Rock Solid-avonden voor de jeugd van 11-15 jaar, leesclubs, huiskamermaaltijden, enz.
Voor het pastoraat is er een Pastoraal Team, dat oudere en zieke mensen bezoekt en ook beschikbaar is, als mensen behoefte hebben aan een gesprek.

3.    De wijze waarop wij fondsen werven.
De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit de opbrengsten van de collecten ter bestrijding van de onkosten, uit Vrijwillige Kerkelijke Bijdragen van de leden / bezoekers, uit de bijdragen van de donateurs, uit verkrijging krachtens erfstellingen, legaten en schenkingen, en tenslotte uit andere toevallige baten.

4.    De wijze waarop wij fondsen en vermogen beheren.
De penningmeester beheert de fondsen en het eventuele vermogen. Er is een aparte administrateur aangesteld en er is een permanent toezichthouder die kijkt of de gelden op de juiste wijze beheerd en besteed worden. Eens per jaar is er kascontrole door de kascontrole-commissie.

5.    De wijze waarop wij fondsen en vermogen besteden.
Wekelijks wordt de opbrengst van de eerste collecte geheel overgemaakt naar een goed doel. Voor deze doelen volgen we gedeeltelijk het collecterooster van Kerk in Actie en daarnaast komt het geld ten goede aan diverse verenigingen en stichtingen volgens een jaarlijks opgesteld collecterooster.